Bài viết liên quan

Lựa chọn quy trình phát triển phần mềm theo phương pháp Agile? (Phần 2)

Xem xét cách Scrum và Kanban tổ chức quy trình công việc và các thực thể, định nghĩa chính mà chúng sử dụng.

Xem thêm

Lựa chọn quy trình phát triển phần mềm theo phương pháp Agile? (Phần 1)

Hiểu hoạt động của Scrum và Kanban có thể giúp cả khách hàng và nhà phát triển hiểu được nhịp điệu làm việc của nhóm

Xem thêm

Lựa chọn quy trình phát triển phần mềm theo phương pháp Agile? (Phần 3)

Cách sử dụng các bảng công việc theo phương pháp Scrum và Kanban sẽ có những hữu ích riêng.

Xem thêm